Header Ads Widget

DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI (LOGISTICS FORWARDER)

 

KHÁI NIỆM 

Dịch vụ Giao nhận vận tải (Logistics Forwarder) là dịch vụ Logistics của ChuyenPhat.net cung cấp cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng bằng một hoặc nhiều phương thức vận tải khác nhau. 

PHẠM VI CUNG CẤP

Cung cấp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

GIÁ CƯỚC

- Xây dựng theo từng giải pháp giao nhận vận chuyển cung cấp cho khách hàng cụ thể.

PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

- Giao nhận vận tải Door - Door: là phương thức nhận hàng tại địa chỉ của người gửi, vận chuyển và giao đến địa chỉ của người nhận hàng.

- Giao nhận vận tải Hub - Door: là phương thức nhận hàng tại Hub khai thác hàng Logistics của ChuyenPhat.net và giao hàng đến địa chỉ của người nhận hàng.

- Giao nhận vận tải Door - Hub: là phương thức nhận hàng tại địa chỉ của người gửi, vận chuyển và giao hàng cho người nhận tại Hub khai thác.

- Giao nhận vận tải Hub - Hub: là phương thức nhận hàng tại Hub khai thác, vận chuyển và giao hàng cho người nhận tại Hub khai thác.

ChuyenPhat.net